Terapia Techniką Bowena

Skąd się wzięła?

Terapia Bowena to jedna z najefektywniejszych metod manualnego leczenia naturalnego. Powstała w Australii w latach 50-tych XX w., jest znana i popularna na zachodzie Europy, a od kilkunastu lat zdobywa coraz szersze grono sympatyków również i u nas. W Polsce terapeutów Techniki Bowena kształci BOWTECH – przedstawicielstwo w Polsce THE BOWEN THERAPY ACADEMY OF AUSTRALIA.

Na czym polega?

Zabiegi prowadzone techniką Bowena polegają na sekwencji delikatnych ruchów wpływających na układ mięśniowo-powięziowy, nerwowy, limfatyczny. Stymulują one organizm pacjenta do autonaprawy, przywracają równowagę wewnętrzną.

Dobroczynny wpływ na zdrowie i samopoczucie rozpoczyna się od „zachęcenia” naszego organizmu do relaksu, oczyszczenia, a następnie pobudzenia procesów regeneracji i poprawy funkcjonalności. Wzmacniają się też mechanizmy obronne, zyskujemy większą odporność na infekcje i wytrzymałość na stres.

Technikę Bowena charakteryzuje delikatność i minimalizm. Ruchy wykonywane przez terapeutę, choć są ściśle określone i wyraźnie odczuwalne, mają jednak nie sprawiać pacjentowi bólu.

Technika Bowena to terapia manualna – nie jest związana z żadną duchowością.

Jak często?

Zabiegi są wskazane co 5-10 dni, optymalnie raz w tygodniu (chyba, że następuje jakiś świeży uraz), a podczas samego zabiegu stosowane są kilkuminutowe przerwy, aby dać czas na reakcję organizmu. Czas trwania za­bie­gu wy­no­si 25 – 45 mi­nut. Terapii Bowena nie ma sensu prowadzić równolegle z  innymi terapiami, ani w trakcie intensywnych treningów. Te­ra­peu­ta Bo­we­na nie zaj­mu­je się dia­gno­zo­wa­niem – działa na podstawie wywiadu z pacjentem i własnych obserwacji. Pierw­sze efek­ty te­ra­peu­tycz­ne występują najczęściej po 2-3 zabiegach, mo­gą być za­uwa­żal­ne nawet już po pierw­szej se­sji, jednak przy schorzeniach przewlekłych wymagają bardziej długotrwałego działania. Skuteczność terapii oceniana jest na ok. 80%.

Jak się przygotować?

Za­bie­gi ro­bi­one są przez cien­ką odzież, naj­le­piej ba­weł­nia­ną (mięk­ka, luź­na, nie śli­ska i nie kilka warstw). Na­le­ży zdjąć bu­ty, oku­la­ry i wszyst­ko, co mo­że uwie­rać lub prze­szka­dzać (pa­sek od spodni, łań­cusz­ki, za­war­tość kie­sze­ni). Pa­cjent­ki  mo­gą zo­stać po­pro­szo­ne o rozpię­cie biustonosza, by umoż­li­wić pra­cę na mię­śniach grzbie­tu. Zabieg odbywa się w ciszy, nie prowadzimy rozmów, wy­łą­cza­my komórki.

Dla kogo?

Technikę Bowena można stosować  z powodzeniem niezależnie od wieku i stanu zdrowia pacjenta. Nieinwazyjność tej metody powoduje, że może być stosowana u pacjentów, którzy mają przeciwwskazania  do wielu innych technik rehabilitacji np. po epizodach onkologicznych, z rozrusznikiem serca, z epilepsją.

Przyjmowanie leków lub stosowanie diagnostyki medycznej nie koliduje w żaden sposób z Terapią Bowena.

Przy­kła­do­we scho­rze­nia, w le­cze­niu któ­rych Technika Bowena da­je bar­dzo do­bre re­zul­ta­ty:

 • pro­ble­my mię­śnio­wo­-sz­kie­le­to­we jak:
  • bó­le kar­ku, ple­ców i lę­dź­wi, rwa kul­szo­wa,
  • wa­dy krę­go­słu­pa (m. in. sko­lio­za), dys­ko­pa­tie,
  • scho­rze­nia bio­der, ko­lan i stóp (rów­nież Ha­lu­xy jeśli pacjent podejmie regularne ćwiczenia, smarowanie i kąpiele w soli),
  • ze­spół cie­śni nad­garst­ka, ło­kieć te­ni­si­sty i gol­fi­sty,
  • bó­le i ogra­ni­cze­nia ru­cho­mo­ści bar­ku (w tym „zam­ro­żo­ny bar­k”),
  • pro­ble­my ze sta­wem żu­ch­wo­wo – skro­nio­wym,
  • zwy­rod­nie­nia i za­pa­le­nia sta­wów (poprawa jakości życia),
  • bó­le na sku­tek prze­cią­że­nia,
  • pierwsza pomoc w kontuzjach,
 • pro­ble­my od­de­cho­we: ast­ma, ro­ze­dma płuc,
 • aler­gie, sła­ba od­por­ność or­ga­ni­zmu,
 • bó­le gło­wy, mi­gre­ny, za­wro­ty gło­wy, za­to­ki, dys­funk­cje na­rzą­dów zmy­słów,
 • pro­ble­my z or­ga­na­mi roz­rod­czy­mi, mie­siącz­ko­wa­niem, me­no­pau­zą, inne,
 • do­le­gli­wo­ści w cza­sie cią­ży i oko­ło­po­ro­do­we,
 • pro­ble­my tra­wien­ne i wy­dal­ni­cze: zga­ga, re­fluks, cho­ro­ba wrzo­do­wa, scho­rze­nia pę­che­rzy­ka żół­cio­we­go, je­li­ta gru­be­go (w tym je­li­to draż­li­we), bie­gun­ki, za­par­cia, he­mo­ro­idy,
 • pro­ble­my krą­że­nio­we: zwią­za­ne z ci­śnie­niem tęt­ni­czym, za­to­ry lim­fa­tycz­ne,
 • na­pię­cie, nie­po­kój, stres, nie­sta­bil­ność emo­cjo­nal­na,
 • ze­spół chro­nicz­ne­go zmę­cze­nia,
 • cho­ro­by tar­czy­cy i in­nych gru­czo­łów do­krew­nych,
 • scho­rze­nia pier­si, układ mo­czo­wy: cho­ro­by ne­rek, pę­che­rza i cew­ki, nie­trzy­ma­nie mo­czu,
 • cho­ro­by neu­ro­lo­gicz­ne (poprawa jakości życia),
 • long covid, mgła pocovidowa, rekonwalescencja po przebyciu covid19,
 • i wie­le in­nych.

O terapeucie

Nazywam się Agnieszka Wędrychowska. Moją pierwszą zawodową miłością była kartografia. Kartografia wymaga cierpliwości i precyzji, co niewątpliwie jest też atutem terapeuty Bowena.  A każde ludzkie ciało, inaczej ukształtowane przez geny i własną historię, jest jak nowy, nieznany ląd do odkrycia. Stosując technikę Bowena wydobywam z niego jego własny potencjał.

Ukończyłam kurs terapii Bowena organizowany przez  BOWTECH – przedstawicielstwo w Polsce THE BOWEN THERAPY ACADEMY OF AUSTRALIA. Mam za sobą 10 modułów kursu (podstawowych, podyplomowych i uzupełniająco kurs pierwszej pomocy PCK oraz 80 godz. kursu anatomii dla terapeutów Bowena). Posiadam kwalifikację Terapeuty Bowtech w stopniu zaawansowanym.

Mieszkam w Jesówce.

Kontakt

www.BOWEN-Zalesie.pl

tel. kom. 601 417 422

adres gabinetu: Zalesie Górne, dom p. Wisłockich, ul. Pionierów 11/13 

 

Posłuchaj:

Terapia Bowena i jej niezwykłe korzyści dla zdrowia.